א.כללי

1. השימוש באתר, לרבות קבלת מידע ושירותים באמצעות האתר, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, אשר כוללים גם את מדיניות הפרטיות של האתר (“תנאי השימוש”). הגלישה באתר ועשיית כל שימוש בו או בשירותים שהוא מציע ייחשבו כהסכמה לתנאי שימוש אלה, וכהצהרה על כשירות משפטית למתן התחייבויות לפי תנאים אלה. יש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לכלל המגדרים כאחד

2.  בתנאי השימוש תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדו: “תומר פפה” – תומר פפה או מי מטעמו.
“השירותים” – כל הפעולות או השירותים אשר ניתן יהיה לבצע באמצעות האתר, כמפורט בסעיף ‘תנאי השימוש’.
“מידע” – כל מידע המוצג באתר, לרבות מידע רפואי (בין אם בנוגע למטופל ספציפי ובין אם מידע כללי), מידע טקסטואלי, תכנים, עדכונים, מאמרים, תיעוד, תכניות, שרטוטים, פרטים, עובדות, חומרים, מסמכים, נהלים, סקיצות, תוכנות, כיתוב, סימנים סמלים וסמלילים, תווים, קבצים, טקסטים, מידע ויזואלי (לרבות תמונות וסרטונים), כתובות, קודי מחשב וקבצים.

3. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש, ולא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש

4. תומר פפה שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי תומר פפה, ותומר פפה לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש בקשר עם שינוי כאמור.
האתר והשירותים:
מובהר, כי המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל הפעולות אשר יבוצעו על ידי אנשי צוות תומכים מטעמו באתר, ופעולות כאמור ייראו כאילו נעשו על ידי המשתמש באופן אישי.
אישר תומר פפה כי אנשי צוות תומכים יעשו שימוש באתר ויקבלו אמצעי גישה, אותו איש צוות תומך שאושר יהיה רשאי להשתמש באתר אך ורק באמצעות אמצעי הגישה שניתנו לו ויחולו עליו כל הוראות תנאי שימוש אלא, כפי שהם חלים על כל משתמש אחר.
המשתמש יודיע לתומר פפה במקרה שאיש צוות תומך מסוים מטעמו סיים את תפקידו, באופן מידי לאחר שהדבר היוודע לו על כך.

5. תומר פפה רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, ללא הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי תומר פפה, ותומר פפה לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש בקשר עם שינוי כאמור.

6. תומר פפה יהיה רשאי להתאים את האתר ואת האזור האישי של כל משתמש, לרבות השירותים הזמינים לכל משתמש, כך שלכל משתמש או איש צוות תומך תתאפשר גישה לחלק מסוים מהאתר בלבד, בהתאם להרשאות שניתנו לאותו משתמש או איש צוות תומך על ידי תומר פפה, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של תומר פפה.

7. תומר פפה רשאי לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע, כל זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת.

8. כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בתומר פפה או מי מטעמו, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכות במלואן לתומר פפה.

9. התוכן והמידע באתר, לרבות תוכנה, קוד או חומרים אחרים וכן התשתית המשמשת להעברת התוכן והמידע הם בבעלותו הבלעדית של תומר פפה.

10. תומר פפה יהיה רשאי, בכפוף לכל דין, להגביל או לחסום את המידע ו/או השירותים (כולם או חלקם) בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במקרה בו המשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין או בניגוד להוראות תנאי השימוש או מכל סיבה סבירה אחרת, לשיקול דעתו של תומר פפה.

10.1 תומר פפה רשאי לכלול באתר תכנים מסחריים מכל סוג ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות פרסומות, באנרים, ומודעות בין מטעמו ובין מטעם צדדים שלישיים. המשתמש פוטר את תומר פפה מכל אחריות או חבות הקשורה או המתייחסת לתכנים מסחריים כלשהם המוצגים באתר ושאינם נעשים מטעמו של תומר פפה.


ב.פרטי המשתמש

11. המשתמש אינו מחויב למסור פרטים אישיים כלשהם לתומר פפה. כל מסירה של פרטים אישיים תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד. עם זאת, מובהר כי במקרה שתומר פפה יבקש מהמשתמש פרטים אישיים ואלו לא ימסרו לה, ייתכן ולא תתאפשר למשתמש גישה לאתר או קבלת אמצעי גישה.

12. פרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של תומר פפה. השימוש במידע זה יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של תומר פפה ויעשה בהתאם להוראות כל דין.


ג.השימוש באתר ובמידע

13.  המשתמש רשאי לעשות באתר או במידע המצוי בו שימוש אישי בלבד.

14. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב, בכפוף לכל דין, ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה ולהנחיות תומר פפה. בעצם כניסתו לאתר, המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בתומר פפה או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר.

15. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב המשתמש כי הוא לא יגרום או יתרום, בין בהתנהגות, בין במעשה ובין במחדל (במישרין או בעקיפין) לנזק כלשהו לתומר פפה או לצדדים שלישיים וכי בעשותו שימוש באתר הוא לא יפר כל זכות של תומר פפה או צד שלישי כאמור לרבות זכויות חוזיות, קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות אמון, סודיות רפואית, סודות מסחריים, סימני מסחר ופטנטים. כן מתחייב המשתמש כי הוא לא יעשה באתר כל שימוש לרעה ולא ינקוט בפעולות שיש בהן כדי לפגוע בתומר פפה או במשתמשים אחרים לרבות לשון הרע, פגיעה בפרטיות וביצוע פרסומים אסורים על פי דין.

16.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):
16.1  התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמשים באתר;
16.2 הטענה, שליחה או שידור של חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר בשימושה של תומר פפה לצורך הפעלת האתר, או של צדדים שלישיים אחרים כלשהם;
16.3 הפצת דואר זבל או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעל האתר;
16.4  שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, עריכה, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, של החומרה והתוכנה בשימוש תומר פפה לצורך הפעלת האתר;
16.5  שינוי, העתקה, שכפול, מסירה, הצגה, ביצוע, שעתוק, פרסום, מתן רישיון, העמדה לרשות הציבור, יצירת יצירות נגזרות, העברה, מכירה או מכירה בשנית של כל מידע, תוכנה, מוצרים, או שירותים המוצגים באתר, ללא קבלת אישור מתומר פפה מראש ובכתב;
16.6 שימוש בכל רובוט, תולעת, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, לנתר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר;
16.7  הצגת מידע המפורסם באתר או חלקים ממנו בתוך מסגרת של אתר אחר, או במדיות אחרות, או כחלק משירות אחר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של תומר פפה;
16.8 הפרעה בכל דרך אחרת לפעילות האתר, ובכלל זה הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברת לאתר, לרבות פעולה אשר לשיקול דעתו של תומר פפה תגרום, או עלולה לגרום, עומס בלתי סביר על האתר או על תשתית האתר;
16.9  העלאה או שליחה באמצעות האתר כל חומר ו/או מסר שהינו בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או פוגעני בכל אופן שהוא ו/או בלתי רלוונטי;

17. המשתמש מתחייב לשמור בקפדנות ובסודיות על המידע, לא להעבירו לכל צד שלישי אלא בהתאם להוראות כל דין, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו או הגעתו לידי אחר.

18. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי על המידע שנמסר על ידו באתר, לרבות לתוכנו, נכונותו, אמינותו, דיוקו, טיבו ואיכותו ויישא בכל נזק, הוצאה או אבדן אשר תגרם לתומר פפה במסגרת אחריותו זו.

19. המשתמש מתחייב ליידע את תומר פפה באופן מידי על כל חשש לפגיעה במשתמשים או בצדדים שלישיים ועל כל הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין או תנאי שימוש אלה.

20. תומר פפה יהא רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין כנגד משתמש שהפר את תנאי השימוש כאמור, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים, בכפוף לכל דין.

21. המשתמש נותן בזאת לתומר פפה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע אשר נאסף באמצעות האתר או אשר נאסף באופן אוטומטי במהלך שימוש המשתמש באתר או (לרבות באזור האישי), ליצירת עיבודים סטטיסטיים אנונימיים ובכלל כך יצירת נתונים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; השוואות, המלצות או ביצוע חישובים אחרים או יצירת יצירות נגזרות בהתבסס על מידע שנמסר על ידי המשתמש או נאסף אודותיו, בין עם שילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (התוצרים האמורים יכונו: “מידע סטטיסטי”). מבלי לגרוע מהאמור, מובהר שהמידע הסטטיסטי הינו רכושה הבלעדי של תומר פפה והוא בעל כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. תומר פפה יהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך לתת הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפי המשתמש. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי לתומר פפה, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.


ד.אחריות

22. האתר, השירותים הניתנים באמצעותו והמידע זמינים כפי שהם (“As-Is”), ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי תומר פפה בגין תכונות של השירותים או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי המשתמש. הגלישה והשימוש באתר ובשירותיו, וכן הצפייה בתכנים המוצגים בו והסתמכות עליהם ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

23. תומר פפה, נציגיו, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו והפועלים מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או צד שלישי כלשהו בקשר עם שימוש, ישיר או עקיף של המשתמש באתר, במידע או להסתמכות המשתמש עליו.

24. למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי תומר פפה או מי מטעמו לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לאור המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה יחול גם בכל הנוגע להתראות שייתכן ויועברו (במקרה שיועברו) למשתמשים באמצעות האתר. השימוש וההסתמכות על המידע באתר או מידע שיועבר למשתמש באמצעות האתר ייעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

25. אין בפרסומים מקצועיים כלליים המוצגים באתר כדי להוות ייעוץ או חוות דעת ואין בהם משום תחליף לקבלת חוות דעת אישית מקצועית מגורם מוסמך הנוגעת לנתונים האישיים הרלוונטיים של המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי תומר פפה אינו אחראי לנכונות או לדיוק של מידע המוצג או המועלה לאתר, וכי באחריותו המלאה של המשתמש לערוך בדיקות נוספות ולקבל ייעוץ מקצועי מתאים בהתאם לצרכיו.

26. תומר פפה ינקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת להבטיח כי מידע בנוגע למשתמש יישמר בסודיות בהתאם להוראות הדין. תומר פפה לא ישא באחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשוב של האתר.

27. תומר פפה יהיה פטור מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מן המקרים שלהלן:
 27.1 שיבושים ותקלות בקווי התקשורת ו/או רשת האינטרנט, בין אם אצל המשתמש, אצל תומר פפה, או אצל צד שלישי כלשהו;
 27.2 חשיפה וגילוי מידע על ידי המשתמש לצד שלישי כלשהו, לרבות כתוצאה משימוש באתר;
 27.3 מעשה או מחדל שאינו בשליטת תומר פפה, כתוצאה מכוח עליון כגון מלחמה ומפגע טבע.

28. תומר פפה אינו אחראי לתוכנם של אתרים, אפליקציות או עמודים אחרים המקושרים מהאתר (“אתרים חיצוניים”). בכלל זה תומר פפה לא יישא באחריות למידע המתפרסם באתרים החיצוניים, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו. תומר פפה לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות המשתמש על אתרים חיצוניים אחרים אלה.


ה. ביטול עסקה

29. לאחר קבלת אישור הרשמה לסדנאות או לקורס לידיך ו”פתיחת האריזה “כלומר מרגע השתתפות בסדנה או בקורס –לא יהיה ניתן לבקש החזר כספי, מכיוון שמדובר במוצר הניתן לשכפול והעתקה . כל עוד לא נפתחה אריזת המוצר כאמור לעיל ולא נצרך כל ידע מתכני הסדנה יוכל הלקוח לבקש את ביטול העסקה ובתנאי שלא עברו 14 ימים מיום ביצוע הרכישה בהתאם לאמור בחוק, עד 4 ימים לפני תחילת הסדנה. אם מעוניין הלקוח לבטל את ההרשמה לסדנה בטווח של 4 ימים לפני פתיחת הסדנה, יחוייב הלקוח בדמי רישום אשר מצויינים בדף הסדנה. כשמדובר בקורס דיגיטלי מוקלט מראש, יוכל המשתמש לקבל את כספו בחזרה בתנאי שמשתמש עוד לא פתח את הקורס.

התוכנית תישלח במייל שיסופק בזמן הרכישה עד 24 שעות מרגע הרכישה במייל. הגישה לקורס תהיה זמינה כל החיים לאחר הרכישה כל עוד לא בוצע ביטול עסקה ובתנאי שהאתר מפעילת האתר לא קרס והחברה בסטטוס חברה פעילה ברשם החברות.

בכל מקרה ובמידה והינך עומד בקריטריונים לביטול העסקה עליך לשלוח מייל עם הבקשה לביטול בצירוף שם הקורס/סדנה והאימייל איתו רכשת את הקורס/סדנה ל- [email protected] . הבקשה לביטול הינה מרגע קבלת המייל בחברתנו בכתובת האמורה לעיל ולא בשום אמצעי אחר.


ו.שיפוי

30. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לכל הפרה של תנאי השימוש והוא מתחייב בזאת לשפות את תומר פפה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בקשר עם הפרת תנאי שימוש אלה.ז.כללי

31. בכל סכסוך נושא תנאי שימוש אלה לא תהיה תחולה בשום אופן לדין זר כלשהו או לכללי ברירת דין בינלאומיים כלשהם.

32. הדין החל על תנאי השימוש ועל השימוש באתר זה יהיה הדין הישראלי בלבד.

33. מקום השיפוט הבלעדי בכל מחלוקת שתתגלע בקשר עם האתר, המידע או השימוש בהם יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.ח.פרטיות

34. תומר פפה מחויב להגנה ולאבטחה על פרטיות המידע האישי של המשתמש. המידע אשר המשתמש חולק עם תומר פפה נדרש על-מנת שיתאפשר למשתמש לעשות שימוש באתר ולבצע פעולות מסוימות באמצעותו.

35. פרק פרטיות זה מסביר את סוגי המידע האישי שתומר פפה אוסף, את המטרות לשמן הוא נאסף, ואת האמצעים שבהם תומר פפה נוקט כדי להגן על מידע זה. בנוסף, פרק הפרטיות מפרט את זכויות המשתמשים בקשר למידע האישי אודותם ואת האופן בו אלו יוכלו ליצור קשר עם תומר פפה בנושא זה.

36.  המידע שעשוי להיאסף אודות כל משתמש יהיה, כדלקמן:
 36.1. שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, תואר, תאריך הלידה, מגדר, , התמחות, , תפקיד, התמחות, תת התמחות, שפה, פרטי השכלה.
 36.2. ייתכן וייאסף מידע אודות המשתמש (או אודות צדדים שלישיים שהמשתמש בחר לחלוק) מידע באמצעות מערכת תקשורת פנימית המופעלת באתר או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת בין המשתמש לתומר פפה. אם יבחר המשתמש לעשות שימוש במערכת התקשורת על מנת ליצור קשר עם נציגי תומר פפה, המידע שיימסר באמצעותה ייאסף אף הוא בהתאם לפרק פרטיות זה.

36.3.  תומר פפה עשוי לאסוף גם נתוני תקשורת ונתוני מיקום, כגון IP ומיקום המחשב בו עשה שימוש המשתמש על מנת להתחבר לאתר.

37. אופן איסוף המידע עשוי להיות, כדלקמן:
 37.1. המידע נאסף באופן ישיר מהמשתמש, או נוצר מקשר ישיר עם המשתמש; מידע עשוי להיאסף ולהיווצר במסגרת ביצוע שירותים בתומר פפה, וכחלק מתהליך ההצטרפות לשירותי האתר של תומר פפה (לרבות מידע הנדרש לצורך קבלת גישה לאזור האישי וקבלת אמצעי גישה).
 37.2. תומר פפה עשוי לאסוף מידע באמצעות קבצי Cookies. Cookies הם קבצי טקסט קטנים שיוצר הדפדפן של המשתמש, בעקבות בקשה של אתר בו גולש המשתמש. קבצים אלו מאפשרים לאתר שגרם ליצירתם “לזכור” פעולות שביצע המשתמש באתר, לרבות דפים בהם גלש או פרטים שמילא בטופס מסוים. חלק מהקבצים הללו נמחקים עם סגירת הדפדפן וחלקם נשמר על מחשב המשתמש. האתר עשוי לגרום ליצירת קבצי Cookies על מחשב או מכשיר בו עושה שימוש המשתמש ותומר פפה אינו עושה כל שימוש במידע הכלול בקבצים אלו. יחד עם האמור, משתמש שאינו חפץ לאפשר לתומר פפה ליצור קבצי Cookies יכול למנוע זאת על ידי שינוי הגדרות של הדפדפן או לגלוש תחת החלופה האנונימית שמאפשר הדפדפן.

38. המטרות שלשמן משמש המידע ואיסופו, יהיו כדלקמן:
 38.1. לפני הכל, המידע שנאסף נועד על מנת לאפשר למשתמש להתחבר לאתר ולבצע שירותים באמצעותו, בהתאם לתנאי השימוש של האתר. בנוסף, המידע משמש ליצור קשר עם המשתמש ולאפשר למשתמש להזדהות בקלות בעת יצירת קשר עם תומר פפה, באופן שיבטיח שתקבלו שירות ברמה המיטבית.
 38.2. לספק למשתמש חומר שיווקי ו/או פרסומי, כגון הצעות, שירותים, מבצעים, והמלצות מותאמות של תומר פפה, חברות מסונפות וצדדים שלישיים, לפי העניין, לרבות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר.
 38.3. לספק למשתמש מידע נוסף לרבות חדשות, עדכנים, והודעות של תומר פפה ומידע נוסף אודות השירותים של תומר פפה.
 38.4. לנהל את הצרכים העסקיים השוטפים של תומר פפה, לרבות ניהול חשבונות הפנימיים, דיווח ללקוחות, ניהול חוזים, וניהול אתר אינטרנט, גביית תשלום ואספקת שירותים פיננסיים.
 38.5. ליצור צברי נתונים שעברו אנונימיזציה, לשם דיווח וניתוח נתונים רפואיים למטרות מחקר. תוצאות מחקר שיפורסמו לא יכילו מידע אישי המאפשר זיהוי של מקורו.

39. תומר פפה לא ימכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של המשתמש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תומר פפה יהא רשאי לשתף את המידע האישי אודות המשתמש עם צדדים שלישיים בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ולהנחיית רשם מאגרי מידע בדבר שימוש בשירותי מיקור חוץ לעיבוד מידע אישי.

40. תומר פפה ישמור את המידע האישי אודות המשתמש כל עוד המידע נחוץ לשם השגת המטרות המפורטות לעיל ולמשך כל תקופה נוספת שעשויה להידרש או להיות מותרת בחוק.

41. תומר פפה נוקט באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיות המשתמש וכן דואג לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת, והכל בהתאם לדרישות הדין, ובכלל זאת תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע).

42. עומדת למשתמש הזכות או האפשרות:
42.1. לבחור לסרב לחלק מסוגי האיסוף או השימוש במידע האישי של המשתמש, כולל לשימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות, לשימוש במידע האישי של המשתמש למטרות שיווקיות.
42.2. לגשת למידע האישי של המשתמש, לתקן אותו, להגביל את עיבודו או להתנגד לו לחלוטין, או לבקש את מחיקתו.
42.3. לקבל את המידע האישי שסיפק המשתמש כדי להעבירו לצד שלישי.
42.4. לבטל כל הסכמה שנתן המשתמש.
42.5. להגיש תלונה לרשות המפקחת.

43. בכל סוגיה הקשורה למדיניות הפרטיות שלנו ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות [email protected].